"MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO!"

petak, 3. srpnja 2015.

JAVNI OGLAS za prijem kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke

Na temelju članka 49. Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” broj: 8/07, 16/07, 13/08 i 17/08) Povjerenstvo za izbor raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke

I
(Broj slobodnih radnih mjesta)
1. za čin policajca:
Uprava policije u sjedištu – 6
Policijska uprava Grude – 6
Policijska uprava – Ljubuški 6
Policijska uprava – Posušje – 6
Policijska uprava – Široki Brijeg 6
2. za čin mlađeg inspektora
Uprava policije u sjedištu – 1
Policijska uprava Grude – 1
Policijska uprava – Ljubuški 1
Policijska uprava – Posušje – 1
Policijska uprava – Široki Brijeg 1

II
(Opći i posebni uvjeti)
Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete predviđene Zakonom o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke broj:02-1-160/12-4 od 19.06.2012. godine.
Opći uvjeti su:
a) državljanstvo Bosne i Hercegovine;
b) životna dob između 18 i 27 godina za početni čin policajac i do 35 godina za početni čin mlađi inspektor;
c) najmanje IV stupanj školske spreme za čin policajca a najmanje VI stupanj stručne spreme odnosno najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja za čin mlađeg inspektora;
d) liječničko uvjerenje ne starije od tri mjeseca kao dokaz o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za rad;
e) da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat stegovne mjere;
f) da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak i da nije izrečena pravomoćna kazna zatvora za kazneno djelo, osim za kaznena djela protiv sigurnosti prometa sukladno kaznenom zakonodavstvu;
g) da nije optužen od Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio pojaviti pred Tribunalom.
Posebni uvjeti su:
a) položen vozački “b” kategorije i
b) da zadovoljava sigurnosne kriterije potrebne za obavljanje poslova policijskog službenika.

III
(Dokumentacija, rok i mjesto prijavljivanja)
Uz prijavu na Javni oglas, koja treba sadržavati životopis, adresu i kontakt telefon, kandidat je dužan priložiti ovjerenu kopiju osobne iskaznice i sljedeće dokaze:
a) Uvjerenje o državljanstvu (na novom obrascu);
b) Izvod iz matične knjige rođenih (na novom obrascu);
c) dokaz o završenom najmanje IV stupnju školske spreme za čin policajca a najmanje VI stupnju stručne spreme odnosno najmanje prvom ciklusu visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja za čin mlađeg inspektora;
d) liječničko uvjerenje ne starije od tri mjeseca;
e) Izjava kandidata da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat stegovne mjere, ovjerena od strane nadležnog tijela;
f) uvjerenje suda o nevođenju kaznenog postupka ne starije od tri mjeseca ;
g) Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX. stavka 1. Ustava BiH, ovjerena od strane nadležnog tijela;
h) ovjereni preslik vozačke dozvole.
Potrebni dokumenti-dokazi o ispunjenosti općih i posebnih uvjeta Javnog oglasa predaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Rok za predaju prijava na Javni oglas je 30 dana od dana posljednje objave u dnevnim novinama.
.
Prijavu na Javni oglas sa neophodnom dokumentacijom dostaviti isključivo preporučeno putem pošte na adresu:
Ministarstvo unutarnjih poslova ŽZH
Ul. Kralja Zvonimira br. 1
88320 Ljubuški
s naznakom Prijava na Javni oglas za prijem kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije, koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Napomena:
a) Prije donošenja odluke o izboru kandidata, predloženi kandidati biti će predmet osnovne sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stupnja “POVJERLJIVO”, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podatka (“Službeni glasnik BiH” broj: 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih propisa donosenih na temelju navedenog Zakona. Kandidati za koje se utvrdi postojanje sigurnosne smetnje biti će isključeni iz daljnje procedure odabira.
b) Umjesto kandidata koji su isključeni iz dalje procedure odabira predložiti će se sljedeći kandidati sa liste koji te uvjete ispunjavaju, uzimajući u obzir i druge uvjete koji su navedeni u ovom oglasu.

IV
(Vrste testova koje kandidati polažu)
Odabir kandidata za kadete Ministarstva unutarnjih poslova ŽZH vršiti će se u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke i Pravilnikom o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” broj: 7/08 i 15/15). Samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete i koji su podnijeli svu potrebnu dokumentaciju , imaju pravo pristupa testiranju, koje se sastoji od:
a) test općeg znanja, uključujući pismeni rad;
b) test tjelesne sposobnosti;
c) liječnički pregled;
d) psihološki pregled, uključujući test i razgovor;
e) intervju.

V
(Trajanje obuke)
Obuka za čin policajca traje 12 mjeseci, a za čin mlađeg inspektora 6 mjeseci.
Kadet koji je upisan na obuku a koji samovoljno napusti obuku ili bude isključen s obuke svojom krivnjom nadoknadit će troškove obuke.

VI
(Trajanje probnog rada)
Po uspješnom okončanju temeljne obuke ravnatelj policije postavlja kadete na radno mjesto policajca ili mlađeg inspektora uz obvezu probnog rada koji traje 12 mjeseci.
Javni oglas će biti objavljen na internet stranici MUP-a ŽZH.
Pravilnik o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke se takođe može naći na stranici MUP-a ŽZH.
POVJERENSTVO ZA IZBOR

Reactions

0 komentara:

Objavi komentar

Komentari koji sadrže uvredljive, klevetničke i diskriminirajuće sadržaje bit će uklonjeni.